Smlouva o výstavbě
Smlouva o dílo na zhotovení stavby
Se stavitelem nebo se zástupcem stavební firmy je třeba dopředu uzavřít „Smlouvu o dílo". Uzavření písemné dohody dává oběma stranám pocit jistoty a v pří­padech potřeby i možnosti argumentace.
 
Předmět smlouvy o dílo. Dílem se rozumí zhotovení, montáž, údržba, oprava nebo úprava stavby nebo její části. Je to důvod, proč se smlouva uzavírá, s uvedením celkového rozsahu prací (např. „Rekonstrukce podkroví") nebo jen na vybranou část prací („Zřízení koupelny", „Montáž střeš­ních oken" apod.). Formulovaný předmět smlouvy je vhodné dále v textu blíže upřesnit.
 
Termín dodání. Rozumí se termín ukončení prací a předání objektu do užívání. Ovykle je doplněn harmonogramem postupu prací a předání dílčích částí stavby.
 
Cena. Cena může být ve smlouvě uvedena celkovou částkou nebo dílčími částkami za jednotlivé práce nebo předměty. Cena vyplývá z projektu a z rozpočtu stavby. Místo ceny je možno uvést, pokud obě strany souhlasí, způsob ocenění (to znamená, jakým způsobem bude cena zakázky stanovena, a to zejména v případech, kdy není možno v době uzavření smlouvy vyčíslit cenu zakázky nebo některé její části).
 
Způsob placení. Při větších nebo dražších zakázkách je vhodné rozložit způsob splácení do něko­lika etap. Ve smlouvě se zpravidla dohodne splátkový kalendář. Platby pak probíhají vždy po urči­tém dohodnutém okruhu provedených prací a to tehdy, když jsou tyto provedené bez závad. Je možné uvolnit peníze na nákup vybraného materiálu.
 
Další ustanovení. Tato část smlouvy je mnohdy podceňována. Je zde možno uvést jakékoliv další podmínky, které některá ze stran považuje za vhodné do smlouvy uvést. Např. upřesnit, zda-li bude a když ano, kde bude zařízení staveniště (šatna, WC apod.), vymezit prostor pro staveništní skládku (tj. kde může stavební firma mít skládku materiálu, výrobků nebo zeminy), uvést požadavky na provedení konkrétních prací určitou technologií v požadované kvalitě, s použitím materiálu dané kvality, ošetřit zapůjčení nebo poskytnutí různých věcí investorem (např. možnost napojení na energie - elektřinu, vodu apod.), popřípadě způsob jejich hrazení investorovi, stanovit podmínku složení zálohy stavební firmě (např. na nákup materiálu) nebo naopak podmínku složení zálohy stavební firmou před prováděním prací (např. jako kauce pro zajištění řádného předání prací v požadované kvalitě), určit způsob řešení případných rozdílných názorů při provádění zakázky a další.