Cena služeb
Honorář
za zhotovení studie, projektu či stavebního dohledu se stanovuje individuálně:
 
- podle velikosti (odhadované ceny) stavby, jejího umístění a požadavků zákazníka 
- její technologické náročnosti (použité konstrukce a materiály, způsob vytápění, atp.)
- požadavků úřadů na dokumentaci (novostavba, rekonstrukce, změna stavby)
- a rozsahu spolupráce investora nebo zhotovitele stavby

V případě zhotovení jednotlivých částí se účtuje poměrná část služeb.
 
 
Zadání projektu

Při přípravě projektu se posuzují parametry, které určují budoucí stavbu a její cenu:

  • Lokalita (dopravní dostupnost, parkování, sousední okolí, pozemek stavby, přípojky)
  • Velikost a tvar domu (podlahová plocha, obestavěný prostor, počet podlaží a místností)
  • Rozvržení místností (provozně dispoziční řešení, orientace ke slunci)
  • U rekonstrukcí stávající stav domu (stavebně technický stav a vybavení, úroveň údržby)
  • Estetické hledisko (celkový dojem, barevnost, genius loci)
  • Provozní náklady (náklady spjaté s provozem a existencí nemovitosti; náklady na energie)