Regulační plán
tesco.jpg
 
 
 
Lokalita: Jihlava, Handlovy Dvory
Projekt: 2002
Urbanistická studie, Regulační plán
 
 

Cílem studie a regulačního plánu bylo navrhnout funkční a prostorovou regulaci smíšené komerční a bytové zástavby. Pro umístění zástavby je charakteristická svažitá topografie lokality na okraji města.

Navrhli jsme moderní obytnou zónu s rozptýlenou zástavbou bytových a rodinných domů navazující na komerční část. Plán určuje nové dopravní řešení a technickou infrastrukturu, na komerční část navazuje připravovaná výstavba domu pro seniory.
 
Regulační plán byl úspěšně projednán a 17. 12. 2002 schválen.
V roce 2003 byla realizována I.etapa výstavby - HM Tesco.
 
POPIS LOKALITY
Jedná se o rozlehlé území o rozloze cca 30 ha v k.ú. Jihlava, Helenín a Kosov, které je územním plánem určeno převážně k bytové výstavbě. Handlovy Dvory se nacházejí na východním okraji města u křižovatky ulic Brněnská - Okružní, na zemědělsky využívané ploše. Ze severní strany je území ohraničeno ulicí Brněnská, kde také volně navazuje na stávající monofunkční sídliště ze 70. let s cca 10 000 obyvateli. Na západní straně je řešené území ukončeno areály psychiatrické léčebny a AČR, na jižní straně ulicí Kosovská. Východní strana je ohraničena zahrádkářskou kolonií a vzdušným vedením VVN. Regulační plán zpracovaný na tuto lokalitu navrhuje v části od ulice Brněnská občanskou vybavenost včetně komerčního centra a rezervy pro domov důchodců, ve střední části bytové domy (cca 650 b.j.) a v části při ulici Kosovská rodinné domky (cca 120).

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA
Dopravní obsluha je řešena pomocí nového komunikačního systému napojeného na stávající komunikace II/602 Jihlava – Velký Beranov a místní komunikaci Jihlava-Kosov. Zásobování vodou bude řešeno částečně rozšířením vodovodní sítě II. tl. pásma ze sídliště Březinova – Demlova a propojením s přívodními vodovody v řešené lokalitě a částečně rozšířením vodovodní sítě III. tl. pásma přívodním vodovodem napojeným na přívodní vodovod pro vodojem Kosov. Odkanalizování bude provedeno pomocí oddílné kanalizace. Systém splaškové kanalizace bude odvádět splaškové odpadní vody do veřejné kanalizace na centrální ČOV. Dešťová kanalizace bude odvádět dešťové vody z komunikací a střech objektů do přilehlého Ústavského potoka a do řeky Jihlavy. Zásobování plynem je navrženo z páteřního rozvodu, který propojí stávající STL plynovod u objektů ICOM stavební a.s. v ul. Brněnská se stávajícím STL plynovodem u objektů Silnice a.s. v ul. Kosovská. Z tohoto páteřního STL plynovodu budou napojeny podružné STL plynovody pro zásobování jednotlivých skupin a objektů navrhované zástavby. Zásobování el. energií je podmíněno vybudováním nových kabelových rozvodů VN a výstavbou 11 nových trafostanic. Samotné zástavba bude připojena kabelovými rozvody NN z nově vybudovaných trafostanic. Veřejné osvětlení bude napájeno z rozvodů NN.