Rozpočet stavby
Rozpočet - výkaz materiálu, prací a cen
V rozpočtu stavby je uveden rozsah a ceny všech prací; množství, druh a ceny požadovaných materiálů a výrobků; náklady na dopravu, náklady na zařízení staveniště a další případné náklady.
 
Způsoby měření v rozpočtu - výkaz výměr
Lze spočítat plochu stěn, příček, desek nebo izolace; množství kusových prvků, objem řeziva apod. Nelze však zapomínat na ztratné - tj. navýšení množství materiálu o prořez stavebního materiálu při hospodárném provádění prací. Zhotovitel stavby na něj má nárok, neboť bez tohoto mírného navýšení množství u některých materiálů nelze mnohdy danou práci provést.
 
Cena jakékoliv stavební práce závisí na mnoha okolnostech. Liší se podle místa a požadované rychlosti provedení, podle roční doby, kdy je prováděna, podle velikosti a zázemí firmy, která práce realizuje, podle situace na trhu, vliv na cenu mají i sezónní výprodeje apod. Vzhledem k tomu, že stavební práce jsou poměrně drahou záležitostí, je třeba před jejich zaháje­ním zvážit svoji finanční situaci. Při stavebních úpravách může docházet k neočekávaným vícepracím, jenž mohou dodatečně navýšit cenu, proto je nutné počítat i s určitou finanční rezervou.

Cena za práci - tzv. „cena za montáž" - je cena, která zahrnuje vlastní provedení práce (nezávisle na sku­tečném počtu řemeslníků); náklady obsahují i pomocný montážní materiál (nutný k zabudování, uchycení výrobků nebo hlavních materiálů). Její součástí jsou náklady na přesun hmot (tj. nákla­dy na dopravu v rámci stavby).
Cena za materiál - tzv. „úsporná cena" - je cena za provedení v ekonomicky úsporné variantě (levnější materiál). Uvažuje se přitom užití výrobků ve standardní kvalitě (I. jakost); při užití výrobků horších jakostí, různých slev a s pomocí levné stavební firmy lze docílit ceny ještě nižší.
Cena za materiál - tzv. „obvyklá cena" - je cena vyšší, která kromě užitné hodnoty více než „úsporná cena" zohledňuje i další hlediska, např. delší životnost, vyšší bezpečnostní úroveň. V úsporné i v obvyklé ceně za materiál bývají započteny náklady na dopravu až na stavbu.
 
Ceny součtové pro obě varianty jsou kompletní cenou za provedené práce včetně cen zvoleného druhu materiálu. Pokud je za položkou v rozpočtu uveden text, pak upřesňuje náplň cen a provedení jednotlivých položek.